Назад

Как да оценяваме рисковете


Ръководните принципи, които трябва да се вземат предвид в процеса на оценка на риска, могат да се сведат до серия от стъпки.

Стъпка 1 – Определяне на опасностите и на застрашените лица
Определяне на елементите на работното място, които могат да причинят увреждане, и на работещите, които могат да бъдат изложени на опасност.

Стъпка 2 – Оценка на рисковете и тяхното подреждане по степен на важност
Оценяване на съществуващите рискове (тежест, вероятност и др.) и подреждането им по степен на важност. Акцентирането върху дейностите по премахване или предотвратяване на рисковете е от първостепенно значение.

Стъпка 3 – Решение за предприемане на превантивни действия
Определяне на подходящите мерки за премахване или контрол на рисковете.

Стъпка 4 – Предприемане на действия
Прилагане на превантивни и защитни мерки посредством план за степенуване по важност (най-вероятно всички проблеми не могат да бъдат решени незабавно) и уточняване кой какво и кога прави, какви са крайните срокове за изпълнение на съответните задачи и какви средства са предвидени за прилагане на мерките.

Стъпка 5 — Контрол и преглед
През равни интервали от време трябва да се извършват анализи на оценката на риска, за да се гарантира нейната актуалност. Анализите са задължителни, когато са извършени значителни промени в организацията, или са в резултат от изводите, направени при разследване на определена злополука или „потенциално опасна ситуация“.

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
https://osha.europa.eu/bg