Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Услуги

 • ПДФПечатЕ-мейл

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ:

   На базата на развитата мрежа от контакти на Дружеството и Службата по трудова медицина, както и Сдружението на Службите по трудова медицина в България дейността се извършва на територията на цялата страна. Дружеството се помещава в нов офис с добра транспортна локация и възможности за паркиране на клиенти на адрес: София, жк ДИАНАБАД, ул.КРУМ КЮЛЯВКОВ №15А (успоредна на бул.Г.М.Димитров) - удобна локация до спирка на МЕТРО - Г.М.Димитров, АВТОБУСИ №№ 88, 413, 280, 94, 294 и 102. Оборудвани сме с модерна офис-техника и апаратура за извършване на скринингови медицински и физични изследвания и измервания. Възможно е да се сключи Договор за изпълнение само на отделни модули от обслужването които можте да видите по долу.

 

   MOДУЛИ ОТ ОБСЛУЖВАНЕТО

Службата по трудова медицина (СТМ) е основен елемент в Системата по управление на дейността по здраве и безопасност при работа и организира своята дейност на основата на посочените по-горе нормативни документи при спазване на Кодекса на труда. Осъществяване на основните задачи на службите по трудова медицина (СТМ) в рамките на Системата за управление на безопасността и здравето при работа се извършва чрез изпълнение на задачи в следните направления:

Договор може да се сключи за отделни модули!

1. Превенция и защита на здравето и безопасността
СТМ подпомагат работодателя чрез предоставяне на експертни съвети на ръководството, отделния работник , КУТ и ГУТ за извършване на превантивни дейности, насочени към:
 • постигане и поддържане на здравословна и безопасна работна среда;
 • постигане и поддържане на работоспособна и мотивирана работна сила;
 • превенция на свързаните с труда заболявания и злополуки;
 • поддържане и укрепване на работоспособността на работещите.

2.Организация на трудаобхваща въпросите на дизайна и съдър-жанието на трудовите задачи, тяхното разпределение и управление.

3. Оценка на работното място:

 • Оценка на риска / мониторинг на експозицията / и управление на риска чрез идентифициране и оценяване на рисковете за здравето на работещите, произтичащи от опасности на работното място;
 • Формиране на програми за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска, както и мерки за контрол на риска, когато е необходимо.

4. Обучения:

 • По оказване на първа помощ – сформиране на екипи и мулти-медийно обучение
 • За длъжностни лица по ЗБУТ и всички подлежащи на обучение съгласно Наредба РД 07-2 – възможности за присъствена и дистанционна форми на обучение чрез мултимедия
 • На Комитети и Групи по условия на труд

5. Провеждане на инструктажи:

 • Оформяне на цялостна схема за провеждане на инструктажи
 • Предоставяне на изискващите се книги за инструктажи, ревизионна книга, други нормативно установени книги за нормално функциониране на системата за безопасност и здраве при работа

6. Здравното наблюдение:

 • Заключения за пригодност на персонала на база Карта за предварителен медицински преглед и информация от профилактични медицински прегледи
 • Анализ на информацията от профилактичните медицински прегледи
 • Анализ на информацията от регистрираните в организацията болнични листове
 • индивидуална и групова оценка на здравното състояние (по определени контингенти, професионални групи, възрастови групи и групи по стаж ), професионалните заболявания и трудовите злополуки, огледите и инспекциите на работните места, проведените изследвания;
 • прогнози за поява на свързани с работата неблагоприятни ефекти върху здравето;
 • насоки за превантивни действия и процедури за отстраняване на причинните фактори чрез превантивни мерки;

7. Организиране извършването на профилактични медицински прегледи:

 • налични екипи от специалисти по вътрешни болести, пулмология, хирургия, неврология, очни болести, уши нос и гърло, клинична лаборатория – възможност за изследване на всички показатели чрез пробонабиране при Вас в предприятието
 • експресна диагностика на място за кръвна захар, урина, холестерол и триглицериди
 • спирометрия – функционално изследване на дишането
 • остеоденситометрия – изследване на костна плътност
 • специализирана медицинска везна – състояние на организма към момента , резултати за БМИ(боди мас индекс), съдържание на вода, мускулна маса и мазнини, минимален прием от калории на ден
 • динамометър – изследване на мускулната сила

8. Организиране измерване от акредитиран орган за контрол /лаборатория на:

 • физични фактори на работната среда – осветление, шум, микроклимат
 • съдържание на общ прах, специфичен прах - съдържащ SiO2
 • ефективност на климатизация / вентилация
 • химични фактори на работната среда
 • електроизмервания – заземление, мълниезащита, контур „фаза-защитен проводник“, дефектнотокова защита
 • съдържание на въглероден диоксид в помещения – работни и жилищни

9. Трудово правни консултации за работодателя:

 • при настъпване на трудова злополука – помощ при разследване и подготвяне на документите
 • при откриване на професионално заболяване – помощ при разследване и подготвяне на документите
 • при оформяне на документите относно ТЕЛК/НЕЛК решения
 • съдействие за формиране на Комисия по трудоустрояване

10. Други услуги за работодателя:

 • възможност за подпомагане при внедряване на НАССР
 • възможност за подпомагане при внедряване на ISO 9001 – 2008
 • възможност за подпомагане при внедряване на OHSAS 18001

11.Осигуряване на преференциални цени на висококачествени и сертифицирани:

 • работно облекло и специализирано работно облекло
 • работни обувки и специализирани работни обувки
 • лични предпазни средства

12. Осигуряване на преференциални цени на застрахователни услуги за работодателя:

 • за риск от трудова злополука
 • за риск от материални щети на трети лица
 • животозастрахователни – включително със спестовен характер
 • за движимо и недвижимо имущество

Всички дейности на трудово-медицинското обслужване се реализират на базата на принципите на превенция и промоция на здравето на работното място и в личния живот и съгласно добрата практика. Цена - калкулирането и заплащането на включените в договора услуги в левова равностойност се договаря допълнително с Анекс към основния Договор. Фирмата е регистрирана по ДДС.

СТМ ПЛЮС ООД Е ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ЗА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД.

Анкета

От къде научихте за нас?

Резултати

Контакти

СТМ-ПЛЮС-ООД

Офис Дианабад

София,ж.к.Дианабад,ул.Крум Кюлявков 15A, ет.1

тел./факс: 02 868 05 11

моб.тел.: 0888 850 396

STMPlus@Trudova-Medicina-bg.com

stm_plus@abv.bg

НачалоУслуги