Как да оценяваме рисковете

Оценката на риска е процесът на оценяване на произтичащите от работната среда рискове за безопасността и здравето на работещите. Тя представлява систематично изследване на всички аспекти на работата

Ползите от добрата безопасност и здраве при работа

Подобряване на имиджа, стойността на търговската марка и репутацията на предприятието; изпълнение на ангажиментите за корпоративна социална отговорност (КСО); поддържане и повишаване на доверието на инвеститорите; и създаване на позитивна обвързаност у заинтересованите лица.

Стратегия за безопасност и зраве при работа

Съобразена е и с препоръките на Международната организация на труда за насърчаване на безопасни и здравословни условия на труд с цел намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести.