Най-голямото богатство – хората с техния здрав дух и здраво тяло.
Гиижата за здравето и условията за труд са ангажимент на Работодателя, на самия Работещ и на Обществото като цяло.

Как да подобряваме условията за труд и прилагаме работещи практики за превенция на здравето? Важен въпрос който предполага наличието на разбиране, опит и експертиза. Именно това е ролята на Службата по трудова медицина – да бъде съмишленик и експерт консултант на всички участници в процеси касаещи здравето на хората и условията за труд.

Нашата фирма СТМ ПЛЮС ООД и Службата по трудова медицина към нея от самото начало на своята дейност са насочили вниманието си към подобряване условията на труд с грижа за здравето.

За внедряване на ново оборудване без негативни фактори увреждащи здравето,

за реализирането на правилни физиологични режими на труд и почивка,

за намаляване на непланираните отсъствията от работа поради заболявания, травми и злополуки на работното място,

за запазване и укрепване на здравето на Работещите.

Здравето на Работещите е от първостепенна важност за:

  • индивидуалния Работодател – запазва производствения (търговския) потенциал на фирмата, не натоварва допълнително останалите на работа хора и себе си, не заплаща първите 3 дни от всеки първичен болничен лист без да има насреща произведена продукция/реализиран търговски оборот, не търси временни решения за запълване на празните работни места чрез наемане на нови и необучени хора, не заплаща увеличени застрахователни премии във връзка със задължителните застраховки за риск от трудова злополука, не се увеличава нивото на здравноосигурителната тежест;
  • индивидуалния Работещ – запазва здравето си, получава възнаграждението си в пълен обем и навреме (без забавяне при изплащане на болнични от НОИ), натоварва се равномерно, планира и използва платения годишен отпуск съобразно съставения график, не се подлага на допълнително натоварване – може да доведе до преумора и грешка по време на работния процес с фатален характер, не се увеличава нивото на здравноосигурителната тежест;
  • за Обществото – намаляване на изплащаните обезщетения във връзка с непланирани отсъствия от работа, повече и по-качествено произведена/търгувана продукция и съответно повече платени данъци с пряк и непряк характер, здрави хора – много по-ниски непланирани разходи на здравноосигурителната система и съответно осигуряване на финансов ресурс за подобряване на здравното обслужване на населението чрез закупуване на модерна апаратура, повишаване на квалификацията и заплащането в здравната система и елиминиране на скритите доплащания, възможност за разумно планиране и инвестиране на събрания финансов ресурс.

Всички се стремим към щастие и по пътя към него сме готови да похарчим най-ценното с което разполагаме – ЗДРАВЕТО. От бързане да гоним щастието забравя ме най-важното, защото „Девет десети от нашето щастие се основава върху здравето.“, както точно и ясно ни казава Шопенхауер.

/Тази статия е написана от СТМ ПЛЮС ООД – всички взаимствания, цитати и позоваване следва да бъдат съпроводени и с посочване на автора./