Ние от СТМ-ПЛЮС ООД сме частна българска компания и регистрирана Служба по трудова медицина. Фирмата е официално регистрирана като такава от Софииска градска инспекция по труда от ноември 1999 година.

Основна дейност на фирмата е експертно консултантска дейност (обслужване) на външни организации по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Нашата мисия и стратегическа цел е да осигурим здрава база за вземане на решения на мениджърските екипи на клиентите ни за опазване и поддържане в добра форма на човешкия потенциал, работещ в техните компании като по този начин подпомогнем успешната реализация на техните бизнес и организационни цели в дългосрочен план. Изповядваме лоялност и активна ангажираност към клиентите, в основата на която лежи нашият 18 годишен опит и позитивни дългосрочни решения на широк кръг въпроси, в защита на репутацията и инвестираните от клиента средства.

Наша ежедбевна цел е да осигуряваме услуги с гарантирано високо качество и ги интегрираме в модерните системи за управление безопасността на работа и превенция на здравето. Комплексният ни подход обединява стратегически анализ на потребностите, реализиране на договорираните услуги и предоставяне на работодателя на модерни проекти за решения с доказано качество.

Ние от СТМ-ПЛЮС ООД поддържаме директна връзка с водещите национални консултанти по Трудова медицина и Професионални заболявания, което ни осигурява актуална информация по отношение на изискванията на Световната здравна организация, Международната организация на труда, въвеждане на добрата практика в нашата работа и в дейността на нашите клиенти. В Службата по трудова медицина има непрекъснат обмен на информация, търсене и подкрепа на новите идеи и споделяне на опит и познания между работещите.

Задачи и дейности на службата по трудова медицина
Задачите на СТМ са ясно определени в два основни нормативни документа

  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд – Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г и последно отразени промени в ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г. Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина. Задължението за осигуряване на обслужване от СТМ се регламентира от чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
  • Наредба №3 от 25 януари 2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина - Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г.